Logo Gmina Perlejewo

News

ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2021

 

Perlejewo, dnia 7 grudnia  2021 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Perlejewo.

 

Usługi będą świadczone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2020 r., poz. 1876 ze zm.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrześnie 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. 2005 r., Nr 189 poz. 1598 ze zm.).
 3. Ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.)

 

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo.

II. Przedmiot zamówienia:  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Perlejewo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

 W okresie realizacji zamówienia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą świadczone 3 małoletnim osobom w miejscu ich zamieszkania. Planowany zakres usług u wszystkich osób będzie wynosił ok. 100 godzin zajęć miesięcznie
(1 godzina = 60 minut).

Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć) i nie można jej dokładnie określić ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną liczbę godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Rzeczywista liczba godzin świadczenia usług uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta, ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych specjalistycznych usług opiekuńczych.

Do czasu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych nie wlicza się czasu dojazdu do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi, ani powrotu oferenta do miejsca siedziby/ zamieszkania.

 

Zakres usługi obejmuje:

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

• samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,

 • dbałość o higienę i wygląd,

 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

 • korzystanie z usług różnych instytucji,

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,

2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.):

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.).

 

III. Wymagania:

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

1.  Osoby muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga

      (specjalizacja w zakresie pedagog specjalny), logopedy; terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących   jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;
 2.  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 5.  zakładzie rehabilitacji;
 6.  innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.  Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 2. kształtowanie nawyków celowej aktywności;
 3. prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagania dodatkowe: Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia zawodowego w pracy z osobami chorymi psychicznie.

IV. Składnie ofert:

1.  Miejsce składania ofert:

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie, Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo (w dni robocze   od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 lub przesłanie drogą pocztową).

2.  Oferta powinna zawierać:

 • formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego); proponowaną stawkę brutto za jedną godzinę ( 1 godzina = 60 minut) wykonania przedmiotu zapytania; cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zapytania, w tym  materiałów koniecznych do przeprowadzenia zajęć,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie ( kserokopia);
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia)

3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2021 r.  w zamkniętej  kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych ”.

4.  Kryterium oceny ofert – cena brutto 1 godziny wykonywania usług – 100%.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 17.12.2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Załączniki:

 1. Formularz – OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.