Logo Gmina Perlejewo

Gospodarka odpadami

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Poprawiony harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz  § 2 uchwały nr 133/XVI/20 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Perlejewo (Dz.U. z 2020. poz. 5250)

począwszy od 1.01.2021 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Perlejewo wynoszą:

- 20 zł/miesiąc za osobę – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane)*

- 40 zł/miesiąc za osobę – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane)

- 150 zł/rok za nieruchomość – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, wykorzystywanych czasowo na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

    Zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Perlejewo, wynoszące 4 zł/miesiąc za osobę, możliwe jest dla nieruchomości zamieszkałych, w przypadku posiadania kompostownika,  na których odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane).**

 

*w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane i powiadamia o tym wójta, następnie wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

**w przypadku nieposiadania przez właściciela nieruchomości, wbrew złożonej deklaracji, przydomowego kompostownika, lub w sytuacji niekompostowania w nim bioodpadów, wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.


 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat z tytułu gospodarki odpadami:

71 8749 0006 1300 0228 2000 0230

 


Zestawienie finansowe gospodarki odpadami w latach 2019-2021

    Rok  

Koszt odbioru 1 tony odpadów (zł)

Ilość ton

Całkowity koszt (zł)

Wpływy (zł)

Deficyt, tj.

całkowity koszt – wpływy (zł)

2019 

448,28

329,23

147588,48

128896,00

18692,48

2020

896,40

339,27

304121,63

230312,00

73809,63

2021

1015,75

-

-

-

-

                                              SUMA

451710,11

359208,00

92502,11


 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Perlejewo

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się. Gmina nie może na funkcjonowaniu systemu zarabiać, jak również nie może do funkcjonowania systemu dokładać. W związku z tym, w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu, konieczne jest pobieranie opłaty od właścicieli nieruchomości w takiej wysokości, aby wystarczała  na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Od 1 stycznia 2019 r. opłatę za wywóz odpadów komunalnych w gminie Perlejewo stanowił miesięczny ryczałt w wysokości 12 299,04 zł, niezależnie od ilości odbieranych odpadów. W związku z powyższym, przedstawiony w tabeli koszt odbioru 1 Mg odpadów stanowi iloraz rocznego kosztu odbioru odpadów i ilości odebranych ton. 

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniła się  metoda ustalania opłaty – zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawę wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych. Zmieniono również częstotliwość odbioru odpadów - w okresie od kwietnia do października odpady odbierane są raz na dwa tygodnie, a w miesiącach od listopada do marca - raz w miesiącu. 

Rzeczywisty koszt odbioru odpadów komunalnych z gminy Perlejewo znacznie przewyższył wpływy z tytułu opłat od mieszkańców.

W związku z zaistniałym deficytem oraz ponownym wzrostem kosztu odbioru 1 Mg odpadów, Rada Gminy w Perlejewie uchwaliła nowe stawki, które wdrożono od 1 stycznia 2021 r.

 

Stawki opłaty za wywóz odpadów na dzień 1 stycznia 2021 r. w  wybranych gminach powiatu siemiatyckiego z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu kompostownika:

Gmina

Stawka w zł (mc/os.)
Dziadkowice 14
Grodzisk  15
Perlejewo 16
Drohiczyn 16
Siemiatycze 18
Mielnik 19
Nurzec-Stacja 22

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

tel.: 85 657 85 15 wewn. 27


 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.