Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 24765
W sumie: 404086

News

News zdjęcie id 994

BONY SZKOLENIOWE W POWIECIE SIEMIATYCKIM - DO 85% DOFINANSOWANIA!

09.12.2020

 

BONY SZKOLENIOWE

Bon szkoleniowy z działania 3.2.1 edycja to maksymalnie 9 tysięcy złotych na osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania ). Wkład własny uczestnika wynosi minimalnie 15%.

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.

  • języki obce – szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;

  • kompetencje cyfrowe (szkolenia informatyczne) – szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów;

  • kursy kompetencji ogólnych – prowadzone według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych i inne, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości;

2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie „Popyt pracodawców na podlaskim rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje nabywane w ramach studiów podyplomowych”.

 

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2 to maksymalnie 15 tysięcy złotych na osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania). Wkład własny uczestnika wynosi minimalnie 15%.

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

2. Kurs umiejętności zawodowych, który jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w zakresie:

  • jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo

  • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo

  • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

3. Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym – szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 14 do regulaminu konkursu: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

Usługa doradztwa kariery:

Doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane jest dla każdego uczestnika projektu. Doradcy kariery prowadzić będą działania pro świadomościowe/poradnictwo edukacyjno – zawodowe w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej. Działania te skierowane są do wszystkich uczestników projektu, na każdym etapie kształcenia i realizowane w formie dostosowanej do poziomu wykształcenia i posiadanych kwalifikacji. Polegają one również na weryfikacji zgłoszonego przez uczestnika projektu zapotrzebowania na usługę szkoleniową z faktycznymi potrzebami uczestnika projektu w odniesieniu do sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku pracy.

 

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +): zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego oraz wysokomazowieckiego; bez względu na status: pracująca, czy bezrobotna.

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:

- powyżej 50 roku życia

- zamieszkujących tereny wiejskie

- osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób: zamieszkujących tereny wiejskie.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.